ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

แผนป้องกันทุจริต

heart การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566
heart 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
heart รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2566
heartการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี2566
heart ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
surprise รายงงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 ( 6 เดือน)
surprise 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2564
surprise แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563
surprise รายงงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563
surprise แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2564
surprise แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.ถนนโพธิ์ 2564
surprise แผนป้องกันทุจริตปี 2565
แผนป้องกันปี 2566
heart
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570