ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 อบต.ถนนโพธิ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 3 มิ.ย. 66
2 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ครั้งที่ 3/2566 ทั่วไป 26 พ.ค. 66
3 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและครอบครัวตำบลถนนโพธิ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 2566 ทั่วไป 25 พ.ค. 66
4 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ จำนวน 3 ราย ทั่วไป 25 พ.ค. 66
5 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ทั่วไป 22 พ.ค. 66
6 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
7 ศูนยฟื้นฟูสภาพสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
8 ศูนยคัดกรองยาเสพตืดตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
9 จัดการประชุม Long Term Care (LTC) เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 18 พ.ค. 66
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ทั่วไป 15 พ.ค. 66
11 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 9 พ.ค. 66
12 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 9 พ.ค. 66
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 9 พ.ค. 66
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
17 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
18 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 เม.ย. 66
20 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เพิ่มช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต ทั่วไป 28 เม.ย. 66
21 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 27 เม.ย. 66
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 /2566 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
23 ตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ทั่วไป 12 เม.ย. 66
24 เชิญประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ปี 2566 ทั่วไป 10 เม.ย. 66
25 Do and Don พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ทั่วไป 7 เม.ย. 66
26 อบต.ถนนโพธิ์ ร่วมงานรำบวงสรวงท้าวสุรนารีอำเภอโนนไทย ทั่วไป 5 เม.ย. 66
27 อบต.ถนนโพธิ์ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบ เหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 4 เม.ย. 66
28 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 ทั่วไป 22 มี.ค. 66
29 อบต.ถนนโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ทั่วไป 20 มี.ค. 66
30 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 20 มี.ค. 66
31 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 ทั่วไป 20 มี.ค. 66
32 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 2565 ทั่วไป 17 มี.ค. 66
33 รายงานผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 ทั่วไป 17 มี.ค. 66
34 no gift policy ทั่วไป 17 มี.ค. 66
35 อบต.ถนนโพธิ์ ต้อนรับคณะกรรมการ ทวนสอบการจัดทำ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อำเภอโนนไทย ทั่วไป 13 มี.ค. 66
36 โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ทั่วไป 2 มี.ค. 66
37 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ทั่วไป 16 ก.พ. 66
38 โครงการอบรมให้ความรู้ การตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ทั่วไป 7 ก.พ. 66
39 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ขอเชิญชวนประชาชน ผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมโครงการให้ความรู้ตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่อง ทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 2 ก.พ. 66
40 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน แ ทั่วไป 27 ม.ค. 66
41 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 12 ต.ค. 65
42 ตารางฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ปีงบประมาณ 2565 ทั่วไป 30 ก.ย. 65
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู ทั่วไป 1 เม.ย. 65
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 31 มี.ค. 65
45 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองคลัง ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 30 มี.ค. 65
46 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองคลัง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 มี.ค. 65
47 ไถกลบตอซัง ทั่วไป 17 มี.ค. 65
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๑๖๓๐๑ จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภ ทั่วไป 17 มี.ค. 65
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู ทั่วไป 15 มี.ค. 65
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรุ หมู่ 1 (รอบบึงหนองแห้วบ้านกระฎีกรุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมู่ 2 (โนนพรม - ถนนโพธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (สายประตูวัดบ้านแฉ่งห้วยชันโพรง-บ้านโนนพุทรา) จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (สายประตูวัดบ้านแฉ่งห้วยชันโพรง-บ้านโนนพุทรา) จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
54 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
55 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองคลัง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
56 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
57 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กต 1135 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
59 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (ครั้งที่ 5 รวมนมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2564 (ครั้งที่ 5 รวมนมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
61 จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการโคราชเมืองสะอาด จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 ก.พ. 65
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากบ้านกระฎีกรุ ถึงสาย บ้านดอนสระจันทร์ ทั่วไป 7 ก.พ. 65
63 แบบโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recyclig) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 163-01 (สายบ้านกระฎฎีกรุ-บ้านดอนสระจันทร์) ทั่วไป 7 ก.พ. 65
64 จ้างเหมาขุดดินขนาดเล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
65 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองช่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
66 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
67 จ้างเหมาบุคคลภายนอกสนับสนุนงานกองคลัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทั่วไป 28 ม.ค. 65
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
69 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
70 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กประถม ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
72 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม้านั่งยาว 4 ขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ-จัดจ้าง 28 ม.ค. 65
73 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 /2564 ทั่วไป 30 ก.ย. 64
74 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 12 /2564 ทั่วไป 23 ก.ย. 64
75 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 /2564 ทั่วไป 22 ก.ย. 64
76 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10 /2564 ทั่วไป 2 ก.ย. 64
77 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 /2564 ทั่วไป 25 ส.ค. 64
78 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ทั่วไป 14 ส.ค. 64
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 64
80 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 /2564 ทั่วไป 21 ก.ค. 64
81 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 ทั่วไป 16 มิ.ย. 64
82 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค- กระบือ ประจำปี 2564 ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
83 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
84 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 ทั่วไป 1 มิ.ย. 64
85 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 31 พ.ค. 64
86 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ทั่วไป 18 พ.ค. 64
87 มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน ทั่วไป 18 พ.ค. 64
88 ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
89 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
90 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
91 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
93 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ทั่วไป 8 มี.ค. 64
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 10 ก.พ. 64
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 64
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ "โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 - บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6" จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 64
98 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 64
99 ประมวลจริธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 64
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ทั่วไป 11 ม.ค. 64
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 9 พ.ย 63
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ทั่วไป 27 ต.ค. 63
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ทั่วไป 22 ต.ค. 63
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 22 ต.ค. 63
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้และอนุมัติแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนธันวาคม ถึง เดือนกันยายน 2563) ทั่วไป 16 ต.ค. 63
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ทั่วไป 12 ต.ค. 63
110 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 29 ก.ย. 63
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 ก.ย. 63
112 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 14 ก.ย. 63
113 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
114 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 31 ส.ค. 63
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7/2563 ทั่วไป 25 ส.ค. 63
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563 ทั่วไป 21 ส.ค. 63
117 รณรงค์การประหยัดพลังงาน ทั่วไป 17 ส.ค. 63
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 ทั่วไป 5 ส.ค. 63
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ทั่วไป 28 ก.ค. 63
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ทั่วไป 15 ก.ค. 63
121 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 63
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านถนนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มิ.ย. 63
123 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๖๓๐๑ สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่๑-บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวั จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 มิ.ย. 63
124 การปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และอาการที่ควรมาพบแพทย์ ทั่วไป 12 มิ.ย. 63
125 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.16301 สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่1-บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลถนนโพธิ์ กว้าง 5 เม จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มิ.ย. 63
126 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคทุกช่องทาง โรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป 4 มิ.ย. 63
127 ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.16301 สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่1-บ้านดอนสระจันทร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มิ.ย. 63
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัด จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 63
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินและสิ่งปลูสร้าง (ภ.ด.ส.1) ทั่วไป 29 พ.ค. 63
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 29 พ.ค. 63
131 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ค. 63
132 วีดีโอประชาสัมพันธ์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั่วไป 29 เม.ย. 63
133 ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงการปิดเรียนภาคฤดูร้อน ทั่วไป 16 เม.ย. 63
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563) ทั่วไป 16 เม.ย. 63
135 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ทั่วไป 9 เม.ย. 63
136 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ทั่วไป 8 เม.ย. 63
137 ประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วประเทศ 22.00 - 04.00 เริ่ม 3 เม.ย. 63 ทั่วไป 3 เม.ย. 63
138 ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ ทั่วไป 26 มี.ค. 63
139 รัฐบาลเยียวยา 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วไป 25 มี.ค. 63
140 รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้ ทั่วไป 25 มี.ค. 63
141 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ถนน คสล บ้านกระฎีกรุ ถึง บ้านดอนสระจันทร์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มี.ค. 63
142 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถนนโพธิ์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มี.ค. 63
143 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ทั่วไป 3 มี.ค. 63
144 แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั่วไป 3 มี.ค. 63
145 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ รับสมัครนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 ก.พ. 63
146 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 14 ก.พ. 63
147 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก" ทั่วไป 13 ก.พ. 63
148 Korat StayStrongTogether ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
149 รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ทั่วไป 13 ก.พ. 63
150 โคโรน่าไวรัส (โควิด 19) รู้ทันป้องกันได้ ทั่วไป 3 ก.พ. 63
151 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 30 ม.ค. 63
152 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ทั่วไป 30 ม.ค. 63
153 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ทั่วไป 30 ม.ค. 63
154 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีช่วยเกษตรกรลดผลกระทบจากภัยแล้ง ทั่วไป 30 ม.ค. 63
155 มาแชร์ภาพ การประหยัดน้ำ พร้อมติด #คนไทยร่วมใจสู้ภัยแล้ง และ #Changeforbettercare ทั่วไป 30 ม.ค. 63
156 เกร็ดน่ารู้การป้องกันฝุ่น PM2.5 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2562) ทั่วไป 15 ม.ค. 63
158 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 7 ม.ค. 63
159 รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ทั่วไป 6 ม.ค. 63
160 รณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ งดใช้โฟม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" ทั่วไป 3 ม.ค. 63
161 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 / 2562 ทั่วไป 30 ธ.ค. 62
162 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
163 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
164 คู่มือการใช้งาน "แอปพลิเคชั่น ระบบ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข" ทั่วไป 13 ธ.ค. 62
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั่วไป 12 ธ.ค. 62
166 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ ทั่วไป 10 ธ.ค. 62
167 กิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล ถนนโพธิ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ทั่วไป 15 พ.ย 62
168 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ทั่วไป 14 พ.ย 62
169 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 30 ต.ค. 62
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสและป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 30 ต.ค. 62
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 29 ต.ค. 62
172 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 11 ต.ค. 62
173 ประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 2 ต.ค. 62
174 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลถนนโพธิ์และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 ทั่วไป 1 ต.ค. 62
175 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ทั่วไป 1 ต.ค. 62
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั่วไป 1 ต.ค. 62
177 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ทั่วไป 9 ก.ย. 62
178 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ ทั่วไป 5 ก.ย. 62
179 เชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 4 ก.ย. 62
180 คุณสายฝน ขอพันดุง และครอบครัว มอบขนมลอดช่องให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงาน อบต.ถนนโพธิ์ ทั่วไป 23 ส.ค. 62
181 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทั่วไป 24 ก.ค. 62
182 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ทั่วไป 10 ก.ค. 62
183 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
184 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยื่นแบบแสดงรายก ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
189 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ทั่วไป 21 มิ.ย. 62
190 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ทั่วไป 5 มิ.ย. 62
191 5 มิถุนายน ?วันสิ่งแวดล้อมโลก? สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ทั่วไป 5 มิ.ย. 62
192 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป 14 พ.ค. 62
193 ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน ทั่วไป 2 เม.ย. 62
194 ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ทั่วไป 29 มี.ค. 62
195 คู่มือการบริหารงานบุคคล ทั่วไป 8 มี.ค. 62
196 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 1 มี.ค. 62
197 ขอแสดงความยินดี บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ทั่วไป 25 ก.พ. 62
198 24 มีนาคม 2562 พร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั่วไป 21 ก.พ. 62
199 เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลวันมะขามเทศ อำเภอโนนไทย ประจำปี 2562 ทั่วไป 23 ม.ค. 62
200 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั่วไป 16 ม.ค. 62
201 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 9 ม.ค. 62
202 รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ทั่วไป 12 ธ.ค. 61
203 5 ธันวาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 3 ธ.ค. 61
204 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ทั่วไป 3 ธ.ค. 61
205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยื่นแบบแสดงรา ทั่วไป 3 ต.ค. 61
206 แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชนบท เกษตรกรรุ่นใหม่ แบบอย่างเกษตรผสมผสาน ชาวตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 14 มิ.ย. 61
207 รวยด้วยภูมิปัญญา ปลูกมะขามเทศในพื้นที่ดินเค็ม แหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านดอนสระจันทร์ ทั่วไป 3 มิ.ย. 61
208 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยื่นแบบแสดงรายก ทั่วไป 30 ก.ย. 60
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนผฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) ทั่วไป 31 พ.ค. 60