ฟรี

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู ทั่วไป 1 เม.ย. 65
2 ไถกลบตอซัง ทั่วไป 17 มี.ค. 65
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๑๖๓๐๑ จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภ ทั่วไป 17 มี.ค. 65
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากสายบ้านกระฎีกรุ ถึงสายบ้านดอนสระจันทร์ บ้านกระฎีกรุ หมู ทั่วไป 15 มี.ค. 65
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.16301 จากบ้านกระฎีกรุ ถึงสาย บ้านดอนสระจันทร์ ทั่วไป 7 ก.พ. 65
6 แบบโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recyclig) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 163-01 (สายบ้านกระฎฎีกรุ-บ้านดอนสระจันทร์) ทั่วไป 7 ก.พ. 65
7 ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ทั่วไป 14 ส.ค. 64
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 64
9 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค- กระบือ ประจำปี 2564 ทั่วไป 9 มิ.ย. 64
10 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 31 พ.ค. 64
11 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 27 พ.ค. 64
12 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น" ทั่วไป 18 พ.ค. 64
13 มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชลอการเดินทางออกนอกเคหะสถาน ทั่วไป 18 พ.ค. 64
14 ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
15 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
16 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม/และงบประมาณแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
17 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
19 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 เม.ย. 64
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ทั่วไป 8 มี.ค. 64
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 10 ก.พ. 64
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 64
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ "โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 - บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6" จัดซื้อ-จัดจ้าง 21 ม.ค. 64
24 ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 64
25 ประมวลจริธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 15 ม.ค. 64
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 ทั่วไป 11 ม.ค. 64
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ทั่วไป 23 ธ.ค. 63
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ทั่วไป 17 ธ.ค. 63
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 9 พ.ย 63
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ทั่วไป 27 ต.ค. 63
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ทั่วไป 22 ต.ค. 63
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 22 ต.ค. 63
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้และอนุมัติแผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2564 ทั่วไป 21 ต.ค. 63
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนธันวาคม ถึง เดือนกันยายน 2563) ทั่วไป 16 ต.ค. 63
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ทั่วไป 12 ต.ค. 63
36 โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 29 ก.ย. 63
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ทั่วไป 22 ก.ย. 63
38 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 14 ก.ย. 63
39 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 1 ก.ย. 63
40 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 31 ส.ค. 63
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 7/2563 ทั่วไป 25 ส.ค. 63
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 6/2563 ทั่วไป 21 ส.ค. 63
43 รณรงค์การประหยัดพลังงาน ทั่วไป 17 ส.ค. 63
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 ทั่วไป 5 ส.ค. 63
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ทั่วไป 28 ก.ค. 63
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ทั่วไป 15 ก.ค. 63
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 ก.ค. 63
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านถนนโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 มิ.ย. 63
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๖๓๐๑ สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่๑-บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวั จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 มิ.ย. 63
50 การปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และอาการที่ควรมาพบแพทย์ ทั่วไป 12 มิ.ย. 63
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.16301 สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่1-บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลถนนโพธิ์ กว้าง 5 เม จัดซื้อ-จัดจ้าง 9 มิ.ย. 63
52 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคทุกช่องทาง โรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป 4 มิ.ย. 63
53 ประกาศ อบต.ถนนโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.16301 สายบ้านกระฎีกรุ หมู่ที่1-บ้านดอนสระจันทร์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 4 มิ.ย. 63
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัด จัดซื้อ-จัดจ้าง 29 พ.ค. 63
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินและสิ่งปลูสร้าง (ภ.ด.ส.1) ทั่วไป 29 พ.ค. 63
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั่วไป 29 พ.ค. 63
57 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 27 พ.ค. 63
58 วีดีโอประชาสัมพันธ์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั่วไป 29 เม.ย. 63
59 ประชาสัมพันธ์การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงการปิดเรียนภาคฤดูร้อน ทั่วไป 16 เม.ย. 63
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563) ทั่วไป 16 เม.ย. 63
61 ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา ทั่วไป 9 เม.ย. 63
62 ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ทั่วไป 8 เม.ย. 63
63 ประกาศ เคอร์ฟิว ทั่วประเทศ 22.00 - 04.00 เริ่ม 3 เม.ย. 63 ทั่วไป 3 เม.ย. 63
64 ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ ทั่วไป 26 มี.ค. 63
65 รัฐบาลเยียวยา 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วไป 25 มี.ค. 63
66 รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีอะไรบ้างที่ประชาชนต้องรู้ ทั่วไป 25 มี.ค. 63
67 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ถนน คสล บ้านกระฎีกรุ ถึง บ้านดอนสระจันทร์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มี.ค. 63
68 ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านถนนโพธิ์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 10 มี.ค. 63
69 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ทั่วไป 3 มี.ค. 63
70 แก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ ทั่วไป 3 มี.ค. 63
71 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ รับสมัครนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 25 ก.พ. 63
72 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วไป 14 ก.พ. 63
73 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก" ทั่วไป 13 ก.พ. 63
74 Korat StayStrongTogether ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
75 รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ทั่วไป 13 ก.พ. 63
76 โคโรน่าไวรัส (โควิด 19) รู้ทันป้องกันได้ ทั่วไป 3 ก.พ. 63
77 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 30 ม.ค. 63
78 มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ทั่วไป 30 ม.ค. 63
79 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ทั่วไป 30 ม.ค. 63
80 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำวิธีช่วยเกษตรกรลดผลกระทบจากภัยแล้ง ทั่วไป 30 ม.ค. 63
81 มาแชร์ภาพ การประหยัดน้ำ พร้อมติด #คนไทยร่วมใจสู้ภัยแล้ง และ #Changeforbettercare ทั่วไป 30 ม.ค. 63
82 เกร็ดน่ารู้การป้องกันฝุ่น PM2.5 ทั่วไป 30 ม.ค. 63
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2562) ทั่วไป 15 ม.ค. 63
84 เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั่วไป 7 ม.ค. 63
85 รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช ทั่วไป 6 ม.ค. 63
86 รณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ งดใช้โฟม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" ทั่วไป 3 ม.ค. 63
87 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 / 2562 ทั่วไป 30 ธ.ค. 62
88 มาตรการแก้ปัญหาภัยแล้ง จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
89 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ทั่วไป 19 ธ.ค. 62
90 คู่มือการใช้งาน "แอปพลิเคชั่น ระบบ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข" ทั่วไป 13 ธ.ค. 62
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั่วไป 12 ธ.ค. 62
92 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ ทั่วไป 10 ธ.ค. 62
93 กิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศล ถนนโพธิ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ทั่วไป 15 พ.ย 62
94 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ทั่วไป 14 พ.ย 62
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 30 ต.ค. 62
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสและป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 30 ต.ค. 62
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั่วไป 29 ต.ค. 62
98 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 11 ต.ค. 62
99 ประชาสัมพันธ์ นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ทั่วไป 2 ต.ค. 62
100 ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลถนนโพธิ์และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 ทั่วไป 1 ต.ค. 62
101 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ทั่วไป 1 ต.ค. 62
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั่วไป 1 ต.ค. 62
103 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ทั่วไป 9 ก.ย. 62
104 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ ทั่วไป 5 ก.ย. 62
105 เชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั่วไป 4 ก.ย. 62
106 คุณสายฝน ขอพันดุง และครอบครัว มอบขนมลอดช่องให้เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพนักงาน อบต.ถนนโพธิ์ ทั่วไป 23 ส.ค. 62
107 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทั่วไป 24 ก.ค. 62
108 ตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ ทั่วไป 10 ก.ค. 62
109 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
110 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยื่นแบบแสดงรายก ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง เรื่อง บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั่วไป 26 มิ.ย. 62
115 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ทั่วไป 21 มิ.ย. 62
116 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ทั่วไป 5 มิ.ย. 62
117 5 มิถุนายน ?วันสิ่งแวดล้อมโลก? สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ทั่วไป 5 มิ.ย. 62
118 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ทั่วไป 14 พ.ค. 62
119 ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน ทั่วไป 2 เม.ย. 62
120 ประชาสัมพันธ์ "ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" ทั่วไป 29 มี.ค. 62
121 คู่มือการบริหารงานบุคคล ทั่วไป 8 มี.ค. 62
122 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 1 มี.ค. 62
123 ขอแสดงความยินดี บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ทั่วไป 25 ก.พ. 62
124 24 มีนาคม 2562 พร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั่วไป 21 ก.พ. 62
125 เชิญเที่ยวงานประจำปี เทศกาลวันมะขามเทศ อำเภอโนนไทย ประจำปี 2562 ทั่วไป 23 ม.ค. 62
126 โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั่วไป 16 ม.ค. 62
127 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 9 ม.ค. 62
128 รับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ทั่วไป 12 ธ.ค. 61
129 5 ธันวาคม 2561 น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั่วไป 3 ธ.ค. 61
130 เชิญร่วมบริจาคหนังสือ ตามโครงการ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ทั่วไป 3 ธ.ค. 61
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยื่นแบบแสดงรา ทั่วไป 3 ต.ค. 61
132 แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชนบท เกษตรกรรุ่นใหม่ แบบอย่างเกษตรผสมผสาน ชาวตำบลถนนโพธิ์ ทั่วไป 14 มิ.ย. 61
133 รวยด้วยภูมิปัญญา ปลูกมะขามเทศในพื้นที่ดินเค็ม แหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านดอนสระจันทร์ ทั่วไป 3 มิ.ย. 61
134 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561 ไปยื่นแบบแสดงรายก ทั่วไป 30 ก.ย. 60
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนผฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564) ทั่วไป 31 พ.ค. 60