ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม-คู่มือ-ระเบียบ-กฏหมาย-ข้อบังคับฯลฯ     ครั้ง วันที่
แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ดาวน์โหลด 0.09 MB 851 20 ธ.ค. 61
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ดาวน์โหลด 0.11 MB 4,798 20 ธ.ค. 61
คำขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอน อาคาร ดาวน์โหลด 0.07 MB 87 20 ธ.ค. 61
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ ดาวน์โหลด 0.92 MB 103 20 ธ.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-บัญชี ดาวน์โหลด 2.22 MB 111 20 ธ.ค. 61
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้า 99) ดาวน์โหลด 8.03 MB 87 11 ก.พ. 65
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลด 1.54 MB 97 20 ธ.ค. 61
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ดาวน์โหลด 0.48 MB 105 20 ธ.ค. 61
แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลด 0.38 MB 512 20 ธ.ค. 61
แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลด 0.01 MB 106 20 ธ.ค. 61
คู่มือประชาชน ดาวน์โหลด 1.35 MB 101 20 ธ.ค. 61
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 0.40 MB 9,320 29 มี.ค. 62
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด 0.10 MB 107 26 มี.ค. 62
การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 0.52 MB 104 15 ก.พ. 62
การประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น ปี 2561(PPTX) ดาวน์โหลด 25.37 MB 83 18 ธ.ค. 61
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม" (ฉบับพกพา) ดาวน์โหลด 2.39 MB 128 12 ธ.ค. 61
หนังสือส่ง     ครั้ง วันที่
นม9004-1088-รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.และ ศพด.(ส่งจังหวัด) ดาวน์โหลด 1.65 MB 110 17 ธ.ค. 61
นม9004-1086-การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน(ส่งอำเภอ) ดาวน์โหลด 2.29 MB 420 17 ธ.ค. 61
นม9004-1085-การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน(ส่งจังหวัด) ดาวน์โหลด 2.78 MB 422 17 ธ.ค. 61
นม9004-1069-รายงานสถานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส่งจังหวัด) ดาวน์โหลด 1.06 MB 107 4 ธ.ค. 61
นม9004-1068-รายงานสถานะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส่งอำเภอ) ดาวน์โหลด 1.04 MB 325 4 ธ.ค. 61
นม9004-ว1051-เชิญเป็นเกียรติในการประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ถนนโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด 0.47 MB 113 4 ธ.ค. 61
นม9004-ว1050-เชิญประชุมผู้ปกครอง ศพด.อบต.ถนนโพธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด 0.50 MB 85 4 ธ.ค. 61
นม9004-ว1060-เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมฯ 5 ธค 2561(วันพ่อแห่งชาติ) ดาวน์โหลด 0.85 MB 129 4 ธ.ค. 61