ฟรี

รายงานข้อมูล ITA ปี 2563

               แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
                     องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
                          ประจำปีงบประมาณ 2563

*******************************************************************************************
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
   cool ข้อมูลพื้นฐาน-
            yes  O1 - โครงสร้าง
         yes O2 - ข้อมูลผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายสภาฯ)
         yes O3 - อำนาจหน้าที่
         yes O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี)
         yes O5 - ข้อมูลการติดต่อ (ที่ตั้ง-การติดต่อ / ข้อมูลการติดต่อร้องเรียน)
         yes 06 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง / ระเบียบข้อบังคับ)
   cool ข่าวประชาสัมพันธ์-
         yes O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
   cool การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล-
         yes O8 - Q&A 
         yes O9 - Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   cool แผนการดำเนินงาน-
         yes O10 - แผนการดำเนินงานประจำปี
         yes O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         yes O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   cool การปฎิบัติงาน-
         yes O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คู่มือการปฎิบัติงาน / แผนผังการติดต่อราชการ) 
   cool การให้บริการ-
         yes O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (การลดขั้นตอนการให้บริการ / คู่มือประชาชน)
         yes O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         yes O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         yes O17 - E-Service (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / แจ้งเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ / กระดานสนทนา)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ
   cool แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-
             yes O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         yes O19 - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2)
         yes O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   cool การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-
         yes O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         yes O22 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (แบบเฉพาะเจาะจง / แบบ e-bidding)
         yes O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         yes O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   cool การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-
         yes O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล (ประกาศนโยบายฯ ประจำปี 2563 / นโยบายการบริหารฯ 3 ปี)
         yes O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนดำเนินงานบุคลากร / ประมวลจริยธรรม)
         yes O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         yes O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   cool การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ-
         yes O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         yes O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         yes O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   cool การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-
         yes O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ / แบบประเมินความพึงพอใจ)
         yes O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ / คณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   cool เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-
          yes O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          yes O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต / ประมวลจริยธรรมพนักงาน / ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา)
   cool การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต-
          yes O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          yes O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   cool การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-
          yes O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   cool แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-
          yes O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          yes O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          yes O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   cool มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน-
          yes O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          yes O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          
**********************************************************************************************************