ฟรี

หลักเกณฑ์ด้านบุคลากร


coolประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ปี 2564
coolการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปี 2564
cool
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2564
coolประกาศสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสายงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ปีงบประมาณ 2564
coolประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลถนนโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564
coolแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ปีงบประมาณ 2564
cool นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564
cool ปฏิทินความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564
cool ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
cool หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นเงินเดือนครูและพนักงานจ้าง
cool หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 1/2563
cool หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2563
cool  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
cool กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563