ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

ระเบียบ-ข้อบังคับ-คำสั่ง อบต.ถนนโพธิ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

 
***************************************************************************************************************************************************
yes แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
yes ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
yes ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
yes ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
yes รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2 ปี 2561)
yes แผนพัฒนา 4 ปี (2561-2564)
yes ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 2561
yes ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ถนนโพธิ์
yes แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561
yes รายงานผลการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561
yes ประกาศการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ
yes ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560

yes ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
yes ประกาศขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
yes ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักเกินในเขตรับผิดขอบ อบต.ถนนโพธิ์