ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

แจ้งข้อมูล-รับเรื่องร้องเรียน


********************************************************************************************************
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

************************************
1. ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
2. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ (
https://tanonpo2018.thai.ac)
3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแฟนเพจ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ (
https://www.facebook.com/tanonphopage/)
4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านอีเมลล์ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ (
[email protected])
5. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์
(044-756055)/โทรสาร (0 4475 6054) องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ 
6. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านสายด่วน (ปลัด อบต. 092-5955961) (นายก อบต. 086-8669144)
7. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปรษณีย์ (จดหมาย/เอกสาร)
8. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านตู้/กล่องแสดงความคิดเห็น

*สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์