ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

คู่มือการปฏิบัติงาน

?


smiley
 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        
smiley คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
smiley คู่มือการปฏิบัติงานการคลังท้องถิ่น
smiley Anewer Box รวมข้อหารือการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น / รวมไฟล์ข้อหารือ
smiley คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด อปท
wink คู่มิอการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
wink คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
wink แนวปฏิบัติการดำเนินการเรี่องร้องเรียนการทุจริต 
smiley คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
smiley แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่
smiley มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
smiley มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
smiley คู่มือ มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
smiley คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม
smiley คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
smiley คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง
smiley คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
smiley คู่มือ หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
smiley คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
smiley แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
smiley คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
smiley คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
smiley คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
smiley คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
smiley แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลควบคุมภายใน
smiley คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
smiley คู่มือการใช้งาน e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
smiley คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e-GP
smiley คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ