ฟรี

รายงานข้อมูล ITA ปี 2562

               แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
                     องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
                          ประจำปีงบประมาณ 2562
***********************************************************************
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
   -ข้อมูลพื้นฐาน-
            yes  O1 - โครงสร้าง
         yes O2 - ข้อมูลผู้บริหาร (ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายสภาฯ)
         yes O3 - อำนาจหน้าที่
         yes O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แผนพัฒนาสี่ปี)
         yes O5 - ข้อมูลการติดต่อ
         yes O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   -ข่าวประชาสัมพันธ์-
         yes O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์
   -การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล-
         yes O8 - Q&A 
         yes O9 - Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   -แผนการดำเนินงาน-
         yes O10 - แผนการดำเนินงานประจำปี
         yes O11 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
         yes O12 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   -การปฎิบัติงาน-
         yes O13 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คู่มือประชาชน / แผนผังการติดต่อราชการ
   -การให้บริการ-
         yes O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (การลดขั้นตอนการให้บริการ / คู่มือประชาชน)
         yes O15 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         yes O16 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         yes O17 - E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-
            yes O18 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         yes O19 - 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
         yes O20 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   -การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-
         yes O21 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         yes O22 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         yes O23 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         yes O24 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-
         yes O25 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         yes O26 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนดำเนินงานบุคลากร / ประมวลจริยธรรม)

         yes O27 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อบังคับว่าด้วยวินัยฯ / หลักเกณฑ์การประเมินฯ / หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ)
         yes O28 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   -การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต-
         yes O29 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         yes O30 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         yes O31 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (สถิติการร้องเรียน / ทะเบียนการร้องเรียน)
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม-
         yes O32 - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         yes O33 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ / คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนชุมชน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   -เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร-
          yes O34 - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          yes O35 - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต / ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ)
   -การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต-
          yes O36 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          yes O37 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ( แผนป้องกันการทุจริต / แบบ ปค.5 / แนวปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม)
   -การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร-
          yes O38 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-
          yes O39 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
          yes O40 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          yes O41 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   -มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต-
          yes O42 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          yes O43 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          yes O44 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          yes O45 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ขั้นตอน วิธีการรับเรื่องร้องทุกข์ / มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์)
          yes O46 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
          yes O47 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          yes O48 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
**********************************************************************************************************