ฟรี

แผนงาน-โครงสร้างอัตรากำลัง

smileyแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
smiley ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564
smiley ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
smiley ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
smiley คำสั่งบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบบรรจุได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
smiley โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563
smiley ปฎิทินความก้าวหน้าของพนักงานส่วนท้องถิ่น
smiley รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
smiley ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
smiley ข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
smiley ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
smiley ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
smiley แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
smiley ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
smiley แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
smiley แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยะธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
smiley ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
smiley การควบคุมภายในด้านการบริหารงานบุคคล
smiley นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (2561-2563)
smiley ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
smiley ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ