ฟรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลถนนโพธิ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัด