ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

จัดการประชุม Long Term Care (LTC) เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์

จัดการประชุม Long Term Care (LTC) เพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ภายใต้การนำของ นายฤทธิ์เดช ขอบังกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ และ คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประจำตำบลถนนโพธิ์ Long Term Care (LTC) ได้จัดการประชุม

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือรวมถึงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์ ให้ได้รับการดูแลและรับบริการด้านสาธารณสุขตามปัญหาสุขภาพและเข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม