ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เพิ่มช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / ร้องเรียนการทุจริต

พบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือต้องการร้องทุกข์ ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์แก้ปัญหาให้ เพียงสแกน QR code นี้