ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

เชิญประชาชนผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ขอเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ ประจำปี 2566  โดยตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT โดยการสแกน QR code นี้

https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=2661815&tokenValue=64eb934d-bc9a-4fe5-8af8-1e6a2c209cf8&departmentId=2621