ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ภายใต้การนำของ นายฤทธิ์เดช ขอบังกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์    โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลถนนโพธิ์           (หมู่ 1 – หมู่ 9) เพื่อนำมาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด

/client-upload/tanonpo2018/uploads/files/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7(2).jpg