ฟรี

ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา


รายละเอียด : ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3R โดยสามารถเข้าฟังได้ ตามลิงค์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=oJ3lb_hW0Yc/client-upload/tanonpo2018/uploads/files/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%203%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2.pdf