ฟรี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้รับแจ้งจากอำเภอโนนไทย เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพุทธที่ 26 พฤษภาคม 2564 หรือวันที่เหมาะสม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น นั้น
           องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  จึงขอชวนท่านร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สองข้างทางสาธารณ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นโดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้บนเว็ปไซต์กรมป่าไม้ http://plant.forrest.go.th/