ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินสะสม
เงินอุดหนุน