ฟรี

สภาพทางสังคม

การศึกษา
                -  โรงเรียนประถมศึกษา   จำนวน 1  แห่ง   คือโรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
                -  โรงเรียนขยายโอกาส ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1   แห่ง      คือโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
การจัดการศึกษา
                องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา  78 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา  30
                กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา  2544  โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล  3  ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล  3  ขวบ
                องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียนอนุบาล  3  ขวบ  จำนวน 1  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลถนนโพธิ์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีบุคลากรผู้ดูแลเด็กอนุบาลจำนวน  2  คน