ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

สภาพทางเศรฐกิจ

              อาชีพ

           การผลิตที่สำคัญของตำบล  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด  
ถั่วลิสง  พริก  และมะขามเทศ
ในด้านเลี้ยงสัตว์  จะเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเพื่อการบริโภค  ส่วนการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนั้น ไม่มีการเลี้ยงเป็นฟาร์ม  แต่จะมีลักษณะเป็นการเลี้ยงภายในครอบครัว
***************************************************
การรวมกลุ่มของประชาชน  มี  4 กลุ่ม แยกเป็นดังนี้
        1. กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน  หมู่  4
        2. กลุ่มทำหมี่  หมู่ 4 และหมู่  9
        3. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด  หมู่  5
        4. กลุ่มสตรีแม่บ้านถนนโพธิ์  หมู่  5
       5.กลุ่มคนพิการผลิตดอกไม้จัน หมู่ที่ 5

                หน่วยธุรกิจ
        มีโรงสีจำนวน  12  แห่ง


 
**************************************************