ฟรี

การจัดการองค์ความรู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครู