ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

สภาพทั่วไป

            ตำบลถนนโพธิ์   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บนถนนสาย 2150  (ทางหลวงสายโนนไทย – ขามสะแกแสง) ระยะทางเดินทางจากอำเภอโนนไทยถึงตำบลถนนโพธิ์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นติดต่อกับ  ท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้
       ทิศเหนือ      จรด     ตำบลหนองหอย  กิ่งอำเภอพระทองคำ , ตำบลชีวึก , ตำบลพะงาด  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศตะวันออก   จรด     ตำบลพะงาด  อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศตะวันตก   จรด     ตำบลมะค่า  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
       ทิศใต้    จรด     ตำบลมะค่า , ตำบลด่านจาก  อำเภอโนนไทย , ตำบลลำคอหงษ์   อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
*****************************************************
 
            ตำบลถนนโพธิ์    มีพื้นที่ ทั้งหมด  23,400  ไร่  หรือประมาณ  37.44   ตารางกิโลเมตร  ประชากรทั้งหมด  4,151  คน  แบ่งเขตการปกครอง  เป็น  9 หมู่บ้าน  ได้แก่
                      หมู่ที่ 1   บ้านกระฎีกรุ              49    ครัวเรือน    ประชากร  201  คน
                      หมู่ที่ 2   บ้านโนนพรม             72    ครัวเรือน    ประชากร  347  คน
                      หมู่ที่ 3   บ้านแฉ่ง                 161    ครัวเรือน    ประชากร  853  คน
                      หมู่ที่ 4   บ้านหลุมปูน              62     ครัวเรือน    ประชากร  279  คน
                      หมู่ที่ 5   บ้านถนนโพธิ์           200     ครัวเรือน    ประชากร  964  คน
                      หมู่ที่ 6   บ้านดอนสระจันทร์     105    ครัวเรือน    ประชากร  487  คน
                      หมู่ที่ 7   บ้านโตนด               104     ครัวเรือน    ประชากร  439  คน
                      หมู่ที่ 8   บ้านหนองตาแมน        88     ครัวเรือน    ประชากร  384  คน
                      หมู่ที่ 9   บ้านศรีพัฒนา             38    ครัวเรือน    ประชากร  197  คน
                       รวมทั้งสิ้น                           879     ครัวเรือน   จำนวนประชากรทั้งสิ้น    4,151  คน
*********************************************************************