ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

เลือกตั้งท้องถิ่น

...สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น...

1. คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
2. คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
3. สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ชุดที่ 1/ชุดที่ 2/ชุดที่ 3/ชุดที่ 4/ชุดที่ 5/ชุดที่ 6
4....
5....


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- กองเลือกตั้งท้องถิ่น(FaceBook)