ฟรี

การบริการพื้นฐาน


การบริการพื้นฐาน
                      - การคมนาคมและการขนส่ง
                                - ทางหลวงท้องถิ่น                  2             สาย
                                - ถนนลาดยาง                        2             สาย
                                - ถนนลูกรัง                           10            สาย
                                - ถนนดิน                               3             สาย
                                - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           7             สาย
                       - การสื่อสารโทรคมนาคม
                                - โทรศัพท์สาธารณะ          18              แห่ง
                       - การไฟฟ้า
                                   ตำบลถนนโพธิ์ มีไฟฟ้าใช้ทั้ง   9   หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  ในส่วนไฟฟ้าสาธารณะนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า(โคมไฟส่องสว่าง)  เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน
                       - การประปา
                                   มีน้ำประปาครบทั้ง  9  หมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน
                       - แหล่งน้ำ
                                   - ลำน้ำ, ลำห้วย        1 สาย
                                   - บึง, หนองและอื่นๆ   3  แห่ง
                     - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                                  - สระน้ำ  5  แห่ง
                                  - คลอง     2   สาย
                    - ข้อมูลอื่นๆ
                                  - กลุ่มออมทรัพย์     8 กลุ่ม
                                  - ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่  คือ  เกลือสินเธาว์  แต่ไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์

 
****************************************************************************************