ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

สถาบัน-องค์กรทางศาสนา

วัด และองค์กรทางศาสนา
1.        วัดบ้านแฉ่ง  ตั้งอยู่ที่  บ้านแฉ่ง  หมู่ที่  3  โดยมีพระอธิการนอง  สุธัมโม   เป็นเจ้าอาวาส
2.        วัดบ้านหลุมปูน  ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุมปูน   หมู่ที่  4  โดยมี…………………………เป็นเจ้าอาวาส
3.        วัดบ้านถนนโพธิ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านถนนโพธิ์   หมู่ที่  5  โดยมีพระครูโพธิธรรมนิวิฐ เป็นเจ้าอาวาส
4.        วัดบ้านดอนสระจันทร์  ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่  6  โดยมีอาจารย์ศิริ   ศิริธัมโม   เป็นเจ้าอาวาส
5.        วัดบ้านหนองตาแมน  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองตาแมน  หมู่ที่  8  โดยมี……………………. เป็นเจ้าอาวาส
 
หน่วยงานสาธารณสุข
                -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ รพ.สต.ถนนโพธิ์ 
                -  คลินิก     1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5   บ้านถนนโพธิ์

สถานที่ราชการในตำบลถนนโพธิ์
1.        โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์     ตั้งที่ หมู่ 5
2.        โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์     ตั้งที่ หมู่ 6
3.        สถานีอนามัย  ตั้งที่ หมู่ 5
4.        องค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งที่ หมู่ 1
5.        สถานีตำรวจภูธรตำบลถนนโพธิ์    ตั้งที่ หมู่ 5

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ     1    แห่ง 
 
****************************************************************