ฟรี

ประวัติความเป็นมา

                เหตุที่ได้ชื่อ “บ้านถนนโพธิ์”  เพราะเมื่อสมัยก่อนบ้านถนนโพธิ์ มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็น ที่ดอนสลับที่ลุ่ม  มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเดินทางตามทางเกวียนมาทำมาหากินบริเวณนี้ซึ่งมี ต้นโพธิ์ต้นใหญ่มาก ตั้งขวางทางอยู่  ต่อมามีหน่วยงานของทางราชการมาทำการขุดแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการทำการเกษตรกรรมเนื้อที่ประมาณ  88  ไร่ตรงบริเวณนั้น  โดยการขุดเอาต้นโพธิ์และถนนที่ใช้ในการเดินทางออก  ชาวบ้านที่เดินทางผ่านบริเวณนี้จึงต่างเรียกกันว่า “บึงถนนโพธิ์”  ชาวบ้านที่เดินทางผ่านต่างก็อพยพมาอยู่บริเวณที่บึงดังกล่าวกันมากขึ้น ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น เรียกว่า “บ้านถนนโพธิ์”   ครั้นปี พ.ศ. 2484  มีประชาชนมาอยู่บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น  จึงขอแยกมาตัวมาตั้งเป็นตำบลชื่อ  “ตำบลถนนโพธิ์”  ต่อมากรมทางหลวงได้มาดำเนินการก่อสร้างถนนสายโนนไทย – ขามสะแกแสง  (ทางหลวงสาย  2150)  วิ่งผ่านทางด้านทิศใต้ของตำบล  ต่อมาปี  พ.ศ. 2533  มีประชาชนกลุ่มบ้านหนึ่งเรียกว่า  “บ้านมะค่า”   ได้ขอแยกตัวออกมาตั้งตำบลใหม่  เรียกว่า  “ตำบลมะค่า”
 **********************************************************************