ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

คำสั่งออนไลน์ E-Office

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์     ครั้ง วันที่
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 1.87 MB 1,248 17 มิ.ย. 63
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ (155/2562) ดาวน์โหลด 0.32 MB 68 4 ก.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ (156/2562) ดาวน์โหลด 0.74 MB 143 4 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์     ครั้ง วันที่
ประกาศ ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อันจะต้องเสียภาษีประจำปี 2561 ไปยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ดาวน์โหลด 0.33 MB 59 4 ก.ย. 62
ประกาศ บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 1.44 MB 88 4 ก.ย. 62
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด 0.30 MB 68 4 ก.ย. 62
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.30 MB 79 5 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด 0.56 MB 72 5 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ดาวน์โหลด 1.39 MB 77 5 มี.ค. 63
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด 1.58 MB 98 4 มิ.ย. 63
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 1.31 MB 89 4 มิ.ย. 63
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.76 MB 89 4 มิ.ย. 63
ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2562 ดาวน์โหลด 0.70 MB 72 4 ก.ย. 62
ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9/2562 ดาวน์โหลด 1.13 MB 138 4 ก.ย. 62
ประกาศ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด 3.52 MB 79 4 ก.ย. 62