ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยร่วมกับประชาชนตำบลถนนโพธิ์ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์และบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น