ฟรี

5 มิถุนายน ?วันสิ่งแวดล้อมโลก? สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ

5 มิถุนายน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ
.
“วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
.
เพื่อตอบรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลก และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการรับมือกับภาวะโลกร้อน ทางเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยมีกิจกรรม รณรงค์ทรัพยากรดิน กิจกรรมรณรงค์ทรัพยากรน้ำ กิจกรรมรณรงค์พลังงานหมุนเวียน กิจกรรมรณรงค์ขยะชุมชน กิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการรับมือภาวะโลกร้อน กิจกรรมรณรงค์ทะเลและมหาสมุทร กิจกรรมรณรงค์ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ในแบบของแต่ละชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ ในการดูแล ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน