ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

1. บทความเรื่อง ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
2. บทความเรื่อง ขอให้ออกหนังสือรับรอง
3. บทความเรื่อง ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
4. บทความเรื่อง ข้อมูลค่ารักษาพยาบาท
5. บทความเรื่อง ความเห็นหรือคำแนะนำภายในหน่วยงาน

https://www2.nakhonratchasima.go.th/files/com_data_center/2023-05_1cb2612d91e394f.pdf