ฟรี

โครงการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วัตถุประสงค์ 1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี 3. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 4. เพื่อรณรงค์สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชารัฐ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 3 Rs และการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 6. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง