ร้องเรียนทุจริต
ฟรี

โครงการไถกลบตอซัง ปีงบประมาณ 2564

ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร และถ่ายทอดความรู้ด้านทำเกษตรปลอดการเผาให้กับเกษตรกร เพื่อปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ